Síbox bérlés

A bérleti díj

 

A bérleti díj időalapú, melyet bérleti naponként kell megfizetni.


Tetőboxok:

 

AzzurroBox AZ01 mintás egyszínű:        nettó 2.000 Ft/nap,  Kaució: 50.000 Ft.  

AzzurroBox AZ01 mintás kétszínű:         nettó 3.000 Ft/nap,  Kaució: 70.000 Ft.

 

AzzurroBox AZ02 egyszínű:                   nettó 2.500 Ft/nap.  Kaució: 30.000 Ft.
 

Minden esetben minimum ezen napidíjak 5 napra vetített összege (azaz 5 napnál rövidebb kölcsönzésnél is 5 napi díj fizetendő).Tetőbox-bérlési feltételek

 

A Fibergass Technology Kft. (székhely: 2315 Szigethalom, Mű úr 210., telephely: 2310 Szigetszentmiklós, Damjanich u. 18/a., adószám: 23339376-2-13) bérbe adja a bérleti szerződésben megnevezett Bérlőnek az ugyanott a szükséges azonosítókkal leírt tetőboxot az alábbi feltételek és a Bérleti szerződésben feltüntetett díjszabás mellett.

 

A bérlőre vonatkozó kritériumok

A tetőcsomagtartót/tetőboxot olyan magyar állampolgár bérelheti, aki 18. életévét betöltötte és állandó lakcímét hitelt érdemlően bizonyítja. A bérleti szerződés megkötésekor a bérlő személyi adatai a megrendelésben rögzítésre kerülnek, melyhez Bérlő ezúton írásban visszavonhatatlanul hozzájárul. Jogi személy esetén kétpéldányos cégszerű megrendelés és bélyegző használata mellett a tetőboxot és tartozékait a bérbeadó ügyintézője a Bérlő megbízottjának adja át, akinek adatai a megrendelésben szerepelnek, és aki megfelel a fenti feltételeknek. A Bérbeadó megtagadhatja a tetőcsomagtartó/tetőbox bérbeadását, ha annak rendeltetésszerű használatát nem látja biztosítottnak.

 

A bérlet feltételei

A Bérlő köteles a tetőboxot és azok tartozékait gondosan kezelni, és a rongálódástól megóvni. Az esetlegesen keletkezett kárt a Bérlő köteles teljes egészében megtéríteni. A központi zár 1 db kulcsa és a bérbevett egyéb tartozékok elvesztése esetén a Bérlőnek meg kell fizetnie a pótlás, valamint a Bérbeadót ebből adódóan esetlegesen érő bérleti díj kiesés költségeit. A bérelt tetőboxot a Bérlő másnak bérbe- vagy kölcsön nem adhatja. A tetőbox használatakor 130 km/h maximális sebességhatár betartása kötelező, valamint az adott eszköz terhelhetőségi határai is kötelezően betartandók.

A Bérbeadó a tetőboxot a bérleti szerződésben feltüntetett tartozékaival együtt adja át a Bérlőnek. A Bérlő a tetőboxot és annak tartozékait maradéktalanul köteles legkésőbb a Bérleti szerződésben feltüntetett napon a fent megjelölt telephely címen nyitvatartási idő alatt ugyanolyan állapotban visszaadni, mint átadáskor volt. A bérleti időszak végén Bérlő köteles minden átvett eszközzel és tartozékkal maradéktalanul elszámolni. Ha visszavételkor a bérelt tetőcsomagtartó vagy tetőbox egyes tartozékai hiányoznak, azok értékét Bérlő köteles Bérbeadó mindenkori árlistája szerint megfizetni.

 

A bérleti díj

A bérleti díj időalapú, melyet bérleti naponként kell megfizetni.


Tetőboxok:

AzzurroBox AZ01 egyszínű:                                                                             nettó 2.000 Ft/nap,
AzzurroBox AZ01 kétszínű:                                                                              nettó 3.000 Ft/nap,

AzzurroBox AZ02:                                                                                           nettó 2.500 Ft/nap.

 

Minden esetben minimum ezen napidíjak 5 napra vetített összege (azaz 5 napnál rövidebb kölcsönzésnél is 5 napi díj fizetendő).

 

A bérleti díj előre fizetendő, és foglalónak tekintendő ill., a kaució összegét a tetőbox átvételekor kell megfizetni. Amennyiben a Bérlő a bérleti időszak 1. napját megelőző 15. napig áll el írásban a bérlettől, úgy a bérleti díj teljes egészében visszajár. Ha 15 napon belül áll el, a bérleti díj 100%-a meghiúsulási pótdíj címén Bérbeadót illeti.

 

A kaució, esetleges pótdíjak

A bérbeadáskor a Bérbeadó által a Bérleti szerződésben meghatározott kauciót kell fizetni (általános esetben 30.000,- Ft). Ha a Bérlő a tetőboxot a megadott időben ugyanolyan állapotban adja vissza, mint átadáskor volt, a Bérbeadó a kaució összegét teljes egészében visszafizeti. Amennyiben a tetőboxban kár keletkezik, vagy ellopják azt, Bérlő a teljes kárösszeget, ill. pótlási költséget – szükség esetén a kaució mértékén felül is – köteles megtéríteni.

Ha Bérlő a tetőboxot késve, de a szerződésben jelzett bérlési idő végét követő 8 napon belül adja vissza, Bérbeadó 30.000,- + ÁFA, azaz harmincezer forint + ÁFA összeget vonhat le késedelmi pótdíj címén a kaucióból.

A bérelhető tetőboxok értékei:

AZ01 egyszínű (csík nélküli) 160.000 Ft bruttó.
AZ01 kétszínű (csíkkal) 224.000 Ft bruttó.
AZ02 nagy tetőbox: 109.000 Ft bruttó.
 

Bérlő a szerződést annak lejárta előtt meghosszabbíthatja a Bérbeadóval történt előzetes egyeztetéssel, ezen szándékát a bérleti időtartam lejárta előtt legalább 1 munkanappal személyesen vagy telefonon jelentheti be. A bérleti szerződés meghosszabbítása csak akkor válik érvényessé, ha azt Bérbeadó írásban (faxon vagy e-mail-en) visszaigazolja. A Bérbeadó a szerződést meghosszabbítani nem köteles. Ha a hosszabbítás igazolható módon nem történik meg, továbbra is az eredeti szerződésben foglaltak érvényesek és a felek annak megfelelően kell eljárjanak.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogi szabályozás az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyv dologi bérletre vonatkozó előírásaira. A szerződést – gondos tanulmányozása után, mint ügyleti akaratuknak mindenben megfelelőt – Felek jóváhagyólag írták alá.

Choose a language! / Sprache auswählen!

English

Français

Deutsch

Românesc
Loading...